SWE-TRANS สวีทรานส์

ผู้ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการ ประเภทการขนส่งผู้โดยสารทางบกในประเทศไทยประสบการณ์ 26 ปีทำให้เรามุ่งมั่นปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการและระบบขนส่งในการท่องเที่ยวของไทยโดยการพัฒนาบุคลากรและองค์กรจนได้รับ มาตรฐาน ISO 9001 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD เสริมศักยภาพด้านลอจสติกส์ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวขึ้นไปบนรถบัสโดยสาร จนกว่าจะถึงปลายทาง เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด

คุณ วรพจน์ ชะรินทร์

“มาตรฐานการบริการ คือ

หัวใจของธุรกิจ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

คุณวรพจน์ ชะรินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.